Studiekontrakt

Avtale mellom Student og Akademiet for personlig trening

1. Vedtakelse og anvendelse

Denne avtalen gjelder for alle utdanninger, fagsamlinger og kurs ved Akademiet for Personlig Trening AS (heretter «AFPT»).

Bestilling skjer ved at studenten aksepterer denne avtalen, enten på AFPT sine nettsider, per e-post eller per telefon/SMS. Avtalen blir i sin helhet bindende for både studenten og AFPT på tidspunktet AFPT mottar den aksepterte avtalen fra studenten (heretter «påmeldingstidspunktet»). Dette påmeldingstidspunktet registreres i AFPT sitt system ved påmelding.

AFPT anbefaler at studenten setter seg inn i AFPT sitt studietilbud før denne avtalen aksepteres. Studietilbudet er beskrevet på AFPT sine nettsider.

 

2. Studieavgift, definisjoner og kredittopplysninger

Den samlede studieavgiften, inkludert alle avgifter og gebyrer er spesifisert på AFPT sine nettsider. Ved å inngå denne avtalen forplikter studenten seg til å betale studieavgiften i tråd med disse vilkårenes punkt 3, 4 og 5.

Dersom AFPT sine fleksible betalingsløsninger benyttes av studenten endrer ikke dette de grunnleggende vilkårene selv om nedbetalingstiden strekker seg utover studietiden.

Ved benyttelse av SVEA Finans sin finansieringsløsning er studenten selv pliktig til å sette seg inn i de respektive reglene knyttet til løsningen.

Dersom AFPT skal kunne dele opp betalingen utover de i denne kontrakten nevnte betalingsvilkår godkjenner studenten AFPT retten til å innhente kredittopplysninger via tredjepartsleverandør.

Det gjøres oppmerksom på at studieavgiften ikke dekker reise, opphold, mat eller annet knyttet til studentens gjennomføring av utdanning.

Det gjøres oppmerksom på at AFPT sitt utdanningstilbud PT Total anses som en (1) total utdanning og består av fire (4 moduler). Studieavgiften for PT Total regnes som en sum og er gjenstand for betalingsforpliktelsene i tråd med denne avtalen. Modulene er to (2) i Personlig Trener studiet, og en (1) for hver av de to valgte tilleggsstudiene..

PT Flex defineres som utdanning bestående av to (2) moduler, nærmere bestemt teoretisk og praktisk del.

Alle andre utdanninger, kurs og workshops anses som individuelle utdanninger.

AFPT sin PT 3-årig anses som en total utdanningspakke som inkluderer utdanninger og kurstilbud definert under informasjonen tilegnet denne utdanningspakken. 

Ved påmelding til Personlig Trener studie får studenten gratis tilgang til AFPT+ i 90 dager etter påmelding. Forutsetning er at studenten selv legger inn sin betalingskorinformasjon og dermed aktiverer prøveperioden. Ved utløp av 90 dager vil abonnementet fortsette å løpe om ikke studenten selv sier opp abonnementet i henhold til retningslinjer for oppsigelse.

 

3. Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgiften faktureres ved utløp av angreretten. Påmeldingsavgiften dekker de administrative kostnadene forbundet med studentens påmelding. Påmeldingsavgiften er spesifisert på AFPT sine hjemmesider og er medregnet i totalsummen for studieprogrammet. Påmeldingsavgiften faktureres etter angrerettens utløp med 14 dagers forfall. 

Studieavgiften på alle fagsamlinger og utdannelser med maksimalt tre (3) dagers varighet betales i sin helhet før oppstart uavhengig av om studenten møter til studieprogrammet eller ikke. På disse studiene er det ingen påmeldingsavgift.

Påmeldingsavgift pålydende 3000NOK vil faktureres alle påmeldinger over 10.000NOK. Påmeldingsavgiften er en del av den totale studieavgiften. Ved avmelding etter angrerett vil denne påmeldingavgiften være gjeldende på alle studier, i tillegg til andre betalingsforpliktelser definert i denne avtalen.

 

4. Studieavgiften

Ved studiestart anses påmeldingen som bindende og er underlagt følgende betalingsvilkår:

Med studiestart menes det tidspunktet AFPT fastsetter at det valgte undervisningsopplegget settes i gang, ved utløp av angreretten eller der studenten skriftlig meddeler AFPT om at tilgang til materialet skal gis. 

Utdanninger som er definert til å inneholde to eller flere moduler* har følgende betalingsvilkår:

Ved studiestart er studenten forpliktet til 50% av den totale gjenstående studieavgiften. Ved påbegynt praktisk undervisning eller ved oppstart av andre deler av studiet/moduler, uavhengig av digital eller fysisk gjennomføring er studenten forpliktet til resterende del av studieavgiften.

Dersom studieavgiften ikke er betalt kan studenten nektes tilgang til undervisningen. Dersom studenten gjør egne betalingsavtaler med AFPT eller SVEA er disse gjeldende, dog uten at vilkårene beskrevet over endres.

*Utdanninger definert som å inneholde to eller flere moduler er Personlig Trener hel- og deltid og PT Total.

Andre workshops/utdanninger har følgende betalingsvilkår

Ved påmelding faktureres påmeldingsavgiften pålydende 3000NOK på alle studier med pris over 10.000NOK. Ved avmelding etter angrerett vil studenten være ansvarlig for å betale denne avgiften uavhengig av om det er gitt tilgang til materiale eller ikke.

Ved studiestart er studenten forpliktet til 100% av studieavgiften.

Dersom studieavgiften ikke er betalt i henhold til vilkårene i denne avtalen kan studenten nektes tilgang til undervisningen. Dersom studenten gjør egne betalingsavtaler med AFPT eller SVEA er disse gjeldende, dog uten at vilkårene beskrevet over endres.

I tillegg til studieavgiften tilkommer et faktureringsgebyr for hver faktura.

4.1 Personlig Trener 3-årig

Personlig Trener 3-årig er et studieprogram som inkluderer mange ulike utdanninger og kurs, som til sammen vil utgjøre ett komplett studium for å bli Personlig trener. Dette studieprogrammet inkluderer rabatterte priser på alle våre utdanninger og kan settes sammen i stor grad etter egne ønsker. Noen av delene er obligatoriske og må inngå i programmet. En avsluttende oppgave skal skrives etter fastsatte retningslinjer som siste del av programmet. Her vil du få tilgang til en veileder som vil kunne gi deg hjelp og råd rundt oppgaveskrivingen.

Du har totalt 36 måneder fra oppstart av første del til programmet må være avsluttet. Fristen begynner derfor fra første dag du får tilgang til studiematerialet.

4.1.1. Betalingsvilkår

Du vil bli fakturert for hver del av utdanningen etter hvert som du melder deg på den respektive modulen. Når du melder deg på Personlig Trener vil du faktureres i henhold til de oppsatte betalingsavtalene eller etter egen avtale med oss. Betalingsvilkårene for dette er tilsvarende alle andre utdanninger og kurs hos AFPT, men det poengteres at PT3-årig anses som en pakke.

Personlig Trener 3-årig er en utdanningspakke som anses som ett studie og som forutsetter at du gjennomfører programmet. 

Alle fakturaer sendes per epost til studentens registrerte epostadresse.

 

5. Rabatter

Ved benyttelse av ønsket rabatt fra samarbeidspartner eller annet skal den formidles senest innen utløp av angreretten. Etter angrerettens utløp vil ikke rabatten ettergis. Det er opp til den enkelte student å sikre at riktig rabatt er formidlet til AFPT ved påmelding eller innen utløp av angreretten.

 

6. Angrerett

Det er 14 dagers angrerett på enhver tjeneste bestilt hos AFPT gjennom AFPT sine nettsider, epost, eller over telefon. Det innebærer at studenten uten å begrunne det kan angre på inngåelse av avtale i henhold til disse betingelsene, og dermed fritas for betalingsforpliktelsen for tjenesten ved å samtidig avstå fra å benytte seg av den.


Benyttelse av angreretten må skje innen 14 dager fra påmeldingstidspunktet, og skal skje ved bruk av ferdig utfylt angreskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring. Dersom angreskjema ikke benyttes, bør studenten sende en epost til info@afpt.no og merke e-posten med ”Benyttelse av angrerett”. AFPT skal bekrefte benyttelse av angreretten skriftlig senest innen 10 dager etter mottatt henvendelse. Hvis angreretten benyttes vil ikke studenten få tilgang til utdanninger. 

Angreretten anses som fraskrevet dersom AFPT sine produkter og/eller tjenester er påbegynt. Dette gjelder åpning av teoretisk materiale og/eller påbegynt praktisk undervisning. Angreretten anses også som fraskrevet ved skriftlig fraskrivelse fra studenten på elektronisk medie (SMS, epost eller lignende). AFPT lagrer eventuell fraskrivelse av angreretten i varig medie for dokumentasjon.

 

7. Studieavbrudd og oppsigelse

Studenten kan når som helst avbryte sine utdanninger ved å si opp avtalen med AFPT. Slik oppsigelse bør gis AFPT i skriftlig form ved å sende en epost til info@afpt.no. Merk eposten med ”Studieavbrudd” og/eller ”oppsigelse”. AFPT skal bekrefte oppsigelsen skriftlig senest innen 10 dager etter mottatt oppsigelse. Ethvert restkrav som AFPT har mot studenten per oppsigelsestidspunktet forfaller 30 dager etter at oppsigelsen er mottatt og bekreftet av AFPT.

Ved legeerklæring må studenten betale for levert utdannelse frem til dato for legeerklæring.
Ved endring/flytting av kurstilfelle må studenten til enhver tid forholde seg til sin originale betalingsavtale.

Manglende oppmøte anses ikke i seg selv som oppsigelse. Studenten blir ikke fritatt fra sine betalingsforpliktelser ved å la være å møte opp på utdanninger, fagsamlinger og kurs i regi av AFPT uten samtidig å si opp tjenesten i tråd med disse vilkårene. Oppsigelsen anses bare som gyldig ved bekreftelse på mottatt oppsigelse fra AFPT.

 

8. Oppsigelsesgebyr

Når studenter melder seg på utdanninger, fagsamlinger og kurs i regi av AFPT, forplikter AFPT seg til å utføre den avtalte tjenesten. Utførelse av de tjenester AFPT tilbyr innebærer kostnader for AFPT. Mange av disse kostnadene må dekkes av AFPT før tjenesten rent faktisk utføres for at det skal være praktisk mulig å gjennomføre tjenesten. Eksempler på slike kostnader er studiemateriell, leie av lokaler, leie av personell, utstyr osv. Ettersom AFPT må dekke disse kostnadene uavhengig av om studenten benytter seg av tjenesten eller ikke, har AFPT behov for å sikre at kostnadene uansett blir dekket for å kunne fortsette å tilby sine tjenester. 

Oppsigelse innen angrefristens utløp som beskrevet i disse vilkårenes punkt 5 skal anses som benyttelse av angrefristen, og utløser ikke oppsigelsesgebyr.

Ved oppsigelse etter angreretten er studenten betalingspliktig i henhold til denne avtales vilkår. Oppsigelsesgebyret tilsvarer påmeldingsavgiften dersom slik finnes. Dersom en slik ikke finnes er oppsigelsesgebyret studieavgiften i sin helhet.

 

9. Studentens betalingsmislighold

Dersom studenten ikke betaler studieavgiften og/eller oppsigelses-gebyr i henhold til vilkårene i denne avtalen vil AFPT sin fordring på studenten sendes til inkasso, og forsinkelsesrenter og gebyrer påløper fordringen på vanlig måte. Ved brudd på nedbetalingsavtale etter godkjent sertifisering vil AFPT kunne fjerne eventuell sertifisering til studenten er ajour med sin betalingsavtale. 

 

10.  Flytting og/eller endring av undervisning

Ved behov for flytting eller endring av studie/kurs kan dette gjøres en gang pr utdanning/kurs/workshop i løpet av studieperioden. Dette skal gjøres i god tid før oppstart av undervisning, og senest 14 dager før oppmøte. Etter dette tidspunktet må gyldig dokumentasjon (legeerklæring o.l.) sendes administrasjonen for godkjenning.

Student får ikke flytte eller endre undervisning hvis de har forfalte fakturaer. Det er et krav at de økonomiske forpliktelsene er innfridd i henhold til avtale ved flytting eller endring.

 

11. Studentens helse og språk

En sentral forutsetning for påmelding er at studenten skal være frisk og ikke inneha eksisterende skader, og/eller sykdommer eller tilstander som vil påvirke gjennomføringen og/eller forverres av utdannelsen ved AFPT.

Et hvert studium, utdanning, fagsamling, workshop og kurs i regi av AFPT gjennomføres på eget ansvar, og som deltager tar studenten det hele og fulle ansvar for eventuelle helsemessige konsekvenser som er en følge av gjennomføring av kurs, workshop og/eller utdanninger i regi av AFPT. Ved usikkerhet knyttet til studentens medisinske tilstand er det studentens plikt å forsikre seg om at en videre gjennomføring av studiet er forsvarlig og studenten bekrefter med dette at han/hun/hen ikke vil holde AFPT ansvarlig for konsekvenser av gjennomføringen og/eller bruk av kunnskapen.

En annen sentral forutsetning er at studenten må ha forståelse av det norske språk. Det forutsettes en språkkunnskap tilsvarende B2 i henhold til Europarådets kriterier. Ingen spesielle tilpasninger i språk, pensum eller eksamen vil gjøres.

Les om Europarådets nivåskala her: https://www.folkeuniversitetet.no/Artikler/Spraakkurs/Europaraadets-nivaaskala-for-spraak

 

12. Fravær

Det er krav til minst 80% oppmøte på utdanninger, fagsamlinger og kurs i regi av AFPT der dette krever oppmøte og/eller digital tilstedeværelse. Manglende oppmøte regnes som fravær. AFPT fører fraværsprotokoll ved hjelp av opprop, oppmøtelister og eller registreing på tredjepartsplattformer benyttet i undervisning og studenten oppfordres til å holde oversikt over eget fravær. Ved over 20% fravær må studenten selv sørge for å ta igjen tapt undervisning mot et tilleggsgebyr fastsatt av AFPT for å kunne avlegge eksamen. Gebyret er fastsatt til NOK 4000 per heldag eller NOK 2000 per halvdag (eller mindre) og er bindende betaling ved påmelding. Hvis studenten er forhindret til å delta av helsemessige årsaker, skal det fremlegges legeerklæring senest 10 dager etter oppmøteplikt slik at studenten kan ta igjen tapt undervisning uten tilleggskostnader.

 

13. Studentens kontaktinformasjon og oppdateringsplikt

Studenten plikter til enhver tid å holde sin kontaktinformasjon oppdatert, samt holde seg oppdatert om gjeldende studiekontrakt og retningslinjer angående tjenester kjøpt hos AFPT.

 

14. Gjennomføring av studiet

Et hvert studium, utdanning, fagsamling, workshop og kurs i regi av AFPT avholdes ved AFPT eller ved en av AFPT sine samarbeidspartneres lokasjoner. AFPT vil utgi praktisk informasjon i forkant av oppstart per epost om lokasjon, oppmøtetidspunkt og annen relevant informasjon.
Arbeidskravene tilhørende de ulike utdanningene følger de til enhver tid gjeldende regler og ved manglende utførte arbeidskrav vil studenten ikke kunne avlegge eksamen.

Det forutsettes at studenten ved all gjennomføring av utdanninger hos AFPT forholder seg til respektive lands lover og regler. Ved brudd på disse vil AFPT betingelsesløst kunne avslutte denne avtalen uten mulighet for avkortning i studieavgiften.

Personlig Trener 

AFPT vil, der AFPT finner det nødvendig, benytte programvare i forbindelse med utdannelsen for å gi best mulig læring, og studenter må forholde seg til denne. AFPT vil kunne opprette brukerkonto for den enkelte student. Vilkår ved forlenget bruk av programvare og eventuell betaling for denne etter opphør av utdanninger, er et forhold som studenten avklarer direkte med tilbyder av programvaren.

Det følger arbeidskrav i studiet som forutsetter egentrening av valgt program og evaluering av egne økter, samt evaluering av utsendte programvarer og feedback. Alle økter og evalueringer skal være gjennomført senest tre uker før planlagt eksamen.

Online coach

For studenter i Online coach utdanningen vil navn og epost deles med Conta for å gi tilgang til programvare som er en del av studiet. Om studenten ikke ønsker at informasjonen deles må vedkommende selv gi beskjed til AFPT på epost info@afpt.no.

 

15. Studiepoeng

Ved ønske om studiepoeng ved studieprogram som tilbyr det er det studentens eget ansvar å overholde gjeldende frister satt av samarbeidende Høgskole, som fra og med 2019 er Høgskolen i Volda, heretter benevnt HVO. Det er studentens hele og fulle ansvar å selv sørge for at korrekt og tilstrekkelig dokumentasjon for godkjent opptak hos Høgskolen i Volda innen spesifiserte tidsfrister for respektive studie.

Studenten må ha mottatt godkjennelse for opptak ved HVO før oppstart av studiet hos AFPT for å være berettiget studiepoeng. Det er også studentens hele og fulle ansvar å sette seg inn i retningslinjene for studieplass og eksaminasjon hos HVO.

Det er studentens eget ansvar å selv sette seg inn i Lånekassen sin støtteordning og søke om økonomisk støtte.

 

15.1 Oppsigelse av plass på grunnlag av avslag på opptak fra Høgskolen i Volda, heretter benevnt HVO

Dersom studenten, uavhengig av årsak, ikke tas opp som student ved HVO er det studentens egen plikt å melde seg av AFPT sitt studium innen tre (3) dager fra opptaksbrev er utsendt av HVO. Denne oppsigelse av studieplass skal gjøres i henhold til pkt. 7 i denne avtalen. Dersom studenten ikke melder seg av studiet vil studenten anses som å ha inngått en forpliktende avtale med AFPT med de forpliktelser dette innebærer.

Det informeres om at avslag fra HVO ikke automatisk medfører avmelding fra AFPT sitt respektive studium. 

 

16. Studiemateriale

Studiemateriale og fagstoff tilknyttet AFPT sine tjenester er inkludert i tjenesten og studieavgiften, og formidles ved studiestart. Eventuell tilleggslitteratur er ikke inkludert i utdannelsen og må anskaffes av studenten på eget initiativ og for egen regning. Eventuelle avgifter til HVO og Studentsamskipnaden ved studiepoeng kommer i tillegg.

 

17. Eksaminasjon

Det er studentens eget ansvar å selv melde seg opp til teoretisk og praktisk eksamen senest tre (3) uker før respektive eksamen. AFPT avholder eksamen ved fastsatte tider hvert år og det er begrenset antall plasser ved de ulike eksaminasjonsstedene. Det anbefales derfor at man er tidlig ute med valg av eksamen.

Første eksaminasjon er inkludert i studieavgiften. Ved manglende betaling av gjeldende studieavgift vil ikke studenten kunne avlegge eksamen, eller få utstedt bevis på gjennomført utdanning. Ved ikke bestått, skal bare den respektive ikke-beståtte del tas på nytt, mot et vederlag fastsatt av AFPT. 

Utsettelse/avbrudd av eksamen som ikke skyldes sykdom fører til at eksamen registreres som gjennomført. Avbrudd som skyldes sykdom, må dokumenteres skriftlig fra fagkyndig personell (lege/psykolog eller annet helsepersonell med myndighet til å utstede sykemelding) tidligst en (1) uke før, eller senest tre (3) virkedager etter eksamen, og gir rett på ny eksaminasjon uten vederlag. Ved manglende legeattest vil studenten ikke ha rett til ny eksaminasjon fri for vederlag.. 

 

18. Tilrettelegging av eksamen

Dersom studenten har en funksjonshemming, dysleksi eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper for gjennomføring av eksamen, kan AFPT innvilge søknad om tilrettelegging. En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. Eksempler på tilstander som kan gi rett til tilretteleggelse: psykososiale vansker eller lidelser tilknyttet redusert syn eller hørsel.  Søknad om tilrettelagt eksamen skal rettes til AFPT senest fire uker før eksaminasjon og dersom studiet tas gjennom HVO må søknaden rettes til HVO.

 

19. Ny eksaminasjon

Studenten har tre (3) forsøk over maksimalt to (2) år for å avlegge godkjent eksamen. Tiden regnes fra tidspunktet for studiestart for det studiet studenten er påmeldt. Etter to (2) år mister studenten eksamensretten uavhengig av antall forsøk og må melde seg opp til ny utdanning for videre eksamensforsøk og betale gjeldende studieavgift ved ny utdannelse. Avleggelse av ny eksamen skjer etter nærmere avtale med AFPT, og det påløper eksamensgebyr på NOK 1500 per eksamen.
Dersom studenten følger et studieløp definert av HVO gjelder de til enhver tid gjeldende regler fra HVO.

 

20. Endringer i studieplanen

Ved behov kan AFPT foreta endringer i studieplaner og fagmateriell. AFPT plikter å holde studenten informert om slike endringer, slik at studenten til enhver tid har anledning til å holde seg oppdatert om studiets form og innhold.

 

21. AFPT sin rett til avlysning

AFPT kan avlyse et hvert studium, kurs eller fagsamling ved manglende påmelding eller av andre grunner inntil 14 dager før planlagt oppstart.

Dersom AFPT avlyser studie, kurs eller fagsamling, og i den grad det ikke kan tilbys alternativer eller samme utdanning ved senere anledning, skal innbetalt studieavgift tilbakebetales studenten senest 14 dager etter utsendt varsel om avlyst utdannelse.

 

22. Lovvalg - verneting

Enhver tvist som springer ut av eller i oppstår i forbindelse med avtalen mellom studenten og AFPT reguleres av norsk rett. Fredrikstad tingrett er avtalt verneting.

Ved aksept av denne avtalen bekrefter jeg at alle forutsetninger for påmelding, deltagelse og gjennomføring er forstått.

 

GENERELLE VILKÅR

1.    Jeg ønsker å delta på studieprogrammet som jeg frivillig har meldt meg på i regi av Akademiet for Personlig Trening AS.

2.    Jeg har satt meg inn i og aksepterer Akademiet for Personlig Trening AS sine standardvilkår som er beskrevet i denne studiekontrakten og er klar over at disse gjelder for min deltakelse på nevnte studieprogram. Ved å akseptere denne avtalen elektronisk ved påmelding er jeg underlagt alle retningslinjer i denne kontrakten.

3.    Jeg har satt meg inn i og gjort meg kjent med innholdet i nevnte studieprogram slik det er beskrevet på www.afpt.no og jeg er innforstått med hvilke krav deltakelse i studieprogrammet stiller til meg. Jeg aksepterer alle arbeidskrav som er beskrevet under beskrivelsen av studiene på AFPT sine hjemmesider.

4.    Jeg er klar over at jeg har angrerett på min bestilling av studieprogrammet, og at denne brukes ved utfylling av standardisert skjema tilgjengelig på www.afpt.no Jeg vil også motta ferdig utfylt angreskjema per e-post så snart Akademiet for Personlig Trening AS har mottatt påmelding. Bruk av angrerett er nærmere regulert i standardvilkårene, vedlagt dette skjemaet.

5.    Jeg aksepterer å betale studieavgift tilsvarende til enhver tid gjeldene satser for studieprogrammet og aksepterer betalingsforpliktelsene dersom jeg avbryter studiet etter utløpet av angrefristen. Jeg aksepterer også retningslinjene for betaling ved egen avtalt betalingsløsning med AFPT. Jeg aksepterer også at AFPT har sin fulle rett til å fjerne mine eventuelle sertifiseringer fra min profil dersom jeg bryter betalingsavtalen. Samtidig bekrefter jeg at jeg er inneforstått med at alle fakturaer sendes per epost til min registrerte epostadresse.

6.    Jeg oppfyller helsekrav oppstilt av Akademiet for Personlig Trening AS, og er klar over at det under enhver tid er mitt eget ansvar å sørge for at jeg er i den fysiske form som kreves for at jeg skal gjennomføre studieprogrammet. Det er mitt eget ansvar å avstå fra enkeltaktiviteter som jeg på grunn av min helsetilstand ikke kan delta i. 

7.    Jeg er innforstått med og aksepterer at AFPT vil ta og benytte bilder av undervisningen i markedsføring og på sosiale medier og bekrefter at bruken av bildene aksepteres. Dersom jeg ikke ønsker å være med på bilder er det mitt ansvar å informere AFPT og forelesere for respektive undervisningstilfelle om dette.

8.    Jeg er innforstått med at det ved ønske om studiepoeng gjøres i henhold til retningslinjer fremsatt av HVO gjeldende både studieløp, eksaminasjon og annet og forstår at AFPT ikke har muligheten for tilrettelegging eller endring av respektive regler fremsatt av HVO. Jeg er også innforstått med avmeldingsrutinene tilknyttet et eventuelt avslag ved HVO.

9.    Jeg er innforstått om at betalingsløsning via SVEA Finans er underlagt SVEA sine regler og retningslinjer. Jeg er også innforstått om at AFPT kan innhente kredittopplysninger ved ønske om ønskelig egen avtalt betalingsløsning med AFPT. Jeg er også innforstått og aksepterer betalingsløsningen som er tilbudt meg gjennom AFPT og herunder alle vilkår.

10.    Jeg er innforstått med at alle elementer knyttet til studiepoeng, studielån og lignende er underlagt de til enhver tid gjeldende retningslinjer hos HVO og Statens Lånekasse og at det er mitt hele og fulle ansvar å sette meg inn i de nødvendige elementene tilknyttet dette. Dette innebefatter oppsigelsesrett hos AFPT, betalingsforpliktelser, eksamensregler og studenthåndbøker som til enhver tid er gjeldende hos HVO.

11.     Jeg er innforstått og godkjenner at AFPT ved avsluttet og godkjent eksamen sender mine opplysninger til EREPS (European Register for Exercise Professionals) for registrering i deres register. Første års registrering i EREPS er inkludert i studieavgiften og dekkes av AFPT. Videre medlemskap må dekkes av studenten ved ønske om videre medlemskap.

12.  Jeg er innforstått med at dersom jeg bryter avtalte nedbetalingsplan med AFPT er AFPT ved sin fulle rett til å fjerne min sertifisering på sine sider.

13.  Jeg er innforstått med AFPT sine retningslinjer for undervisning og er gjort oppmerksom på eventuelle konsekvenser ved brudd på disse. Under finner du retningslinjene spesifisert.

14. Jeg er innforstått med at AFPT vil benytte bestemt programvare i forbindelse med studiene, og at jeg må tilpasse meg det til enhver tid utvalgte programmet AFPT finner hensiktsmessig å benytte.

15. Jeg er innforstått med at jeg ved påmelding til Personlig Trener studie får  gratis tilgang til AFPT+ i 90 dager etter påmelding. Forutsetning er at studenten selv legger inn sin betalingskortinformasjon og dermed aktiverer prøveperioden. Ved utløp av 90 dager vil abonnementet fortsette å løpe om jeg ikke selv sier opp abonnementet i henhold til retningslinjer for oppsigelse.

 

Oppmøte i tide

De aller fleste som kommer til oss vil ha mest mulig ut av undervisningen. Dersom noen kommer for sent til timene skaper det avbrekk i undervisningen og reduserer læringsutbyttet for alle som er til stede. Derfor stenger AFPT dørene når undervisningen starter og åpner når den slutter. Dette gjelder både ved oppstart og avslutning for dagen, og også for de enkelte timene. Om du mot formodning har avvikende oppmøtetider ber vi om at du gir AFPT beskjed om dette på forhånd. Undervisning vil begynne og avsluttes ved oppsatt tid som det fremgår av kursskjema.

 

Bruk av telefon og PC i undervisning

Som student hos oss forventes det at du er der for å lære. Det betyr at alle andre kommunikasjonsmidler som telefon, nettbrett og PC kun benyttes til undervisning og ikke til annen underholdning, inkludert sosiale medier. Telefon legges vekk i undervisningstiden og settes på lydløs eller flymodus, foruten om det er nødvendig for undervisningen.

 

Respekt for medelever

Unødvendig støy skaper forstyrrelser i læringsmiljøet. Det samme gjør det å ikke delta på gruppeoppgaver/diskusjoner som er en del av studiet. Det er et arbeidskrav at du deltar på alle diskusjoner og oppgaver som fremsettes, samt deltar på alle praktiske element.

 

Diskriminering

AFPT har nulltoleranse for diskriminering basert på kjønn, rase, religion eller legning. AFPT fraskriver seg alt ansvar for ytringer eller annet som forekommer utenfor AFPT sin undervisning og/eller i grupper og kommunikasjonskanaler ikke opprettet og/eller adminstrert av AFPT.

 

Respekt for senterets retningslinjer

Den praktiske undervisningen foregår på utvalgte senter. Av respekt for sentrene vi er på forventes det at vi alle respekterer senterets interne retningslinjer. Foreleser vil være innforstått med disse og vil gjøre sitt ytterste for å håndheve disse for best mulig gjennomføring.

Det at studentene ved AFPT følger regler for god oppførsel, er tolerante og behandler sine medstudenter og lærere med respekt, er viktig for å gi det beste læringsmiljøet. Alle studenter investerer mye tid og ressurser i utdannelsen sin hos AFPT og fortjener et godt studiemiljø. Dette må alle være med å bidra til.

Dersom studenten i vesentlig grad avviker fra AFPT sine regler for god oppførsel nedfelt her, kan dette gi grunnlag for avvisning av opptak, oppsigelse av studietilbud/kjøp eller umiddelbar utvisning, jf. neste punkt. Dette gjelder uavhengig av hvilke regler som gjaldt tidligere. Adgangen til å reagere gjelder også selv om studenten har fått bekreftelse på innvilget kursadgang.

 

Eksaminasjon

Eksaminasjonen er basert på studentens egne svar og formuleringer og bruken av kunstig intelligens/AI er ikke tillatt. 

 

Brudd på retningslinjer

Ved første brudd på retningslinjene vil studenten motta en muntlig advarsel fra respektive foreleser, ved andre brudd vil skriftlig advarsel fra daglig leder sendes pr epost og ved tredje brudd vil skriftlig oppsigelse og utvisning fra undervisningen kunne gjøres med grunnlag i disse reglene. 

Imidlertid kan AFPT umiddelbart avvise, gi oppsigelse til eller utvise student som i vesentlig grad avviker eller har avveket fra AFPT sine retningslinjer som er nedfelt her. Dette gjelder uavhengig av hvilke regler som gjaldt tidligere. Adgangen til å reagere gjelder også selv om studenten har fått bekreftelse på innvilget kursadgang.

En eventuell utvisning gjøres uten grunnlag til refusjon på hele eller deler av studieavgiften og er også spesifisert i studiekontrakten.

Disse retningslinjene er i tråd med normal folkeskikk og forretningsdrift.  

AFPT ønsker å sikre læringsmiljøet for studentene og sikre at du får maksimalt utbytte av studiene hos oss

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til vår personvernpolicy.